Uutuusoppaasta eväät luonnon ja maiseman huomioimiseen metsityksessä

Metsitys on yksi keino ilmastonmuutoksen hillintään. Siinäkin kannattaa katsoa puuntuotantoa pidemmälle.

Metsitys on noussut yhdeksi keinoksi ilmastonmuutoksen hillinnässä. Metsityksessä tulisi kuitenkin huomioida luonto, maisema ja metsän virkistyskäyttö. Tapio on julkaissut oppaan, johon on koottu tietoa luonnon- ja maisemanhoidosta metsityksen eri vaiheissa.

Selvitykseen on kerätty käytännön vinkkejä ja toimintatapoja, joilla metsityksen suunnittelussa ja toteutuksessa voidaan katsoa puuntuotantoa pidemmälle.  Luonnon ja maiseman huomioimisella voi välttää yleisimpiä sudenkuoppia, jotka liittyvät olennaisesti myös metsityksen kannattavuuteen.

Selvityksen sisältö keskittyy avointen alueiden metsitykseen, joten sitä voi hyödyntää esimerkiksi entisen peltojen ja turvetuotantoalueiden sekä muiden joutoalueiden metsityksessä. Raportti on tarkoitettu etenkin metsityksen suunnittelijoille ja toteuttajille.

”Joutoalueiden metsitys vaatii aina tarkkaa suunnittelua ja pitkäjänteistä hoitoa. Metsityksestä on paljon tietoa tarjolla toteuttajille, mutta luonnon ja maiseman huomioiminen on jäänyt tähän asti paljon vähemmälle huomiolle”, toteaa metsäasiantuntija Airi Matila Tapiosta.

Selvityksessä kuvataan luonnon ja maiseman huomioimista niin suunnittelun, toteutuksen kuin erittäin tärkeän jatkohoidonkin aikana. Alueen valinnassa tulee huomioida paikalliset olosuhteet ja mahdollisesti monimuotoisuudelle ja maisemalle arvokkaat kohteet, joita metsitys heikentäisi tai aiheuttaisi muita haitallisia vaikutuksia ympäristölle.

” Metsityskohteiden luonnon- ja maisemanhoidon yhtenä tavoitteena on säästää ja jopa luoda erilaisia pienelinympäristöjä. Tässä voidaan hyödyntää esimerkiksi alueen kosteita painanteita, kivikasoja ja kasvillisuutta. Näitä korostamalla saadaan aikaan kaivattua vaihtelua kohteelle”, toteaa ympäristöasiantuntija Selma Salin Tapiosta.

Selvitys on osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Metsitys kestävästi -hanketta, joka kuuluu maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuuteen.

Metsälehti on osa Tapio-konsernia.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito