Stora Enso käynnistää talousmetsien monimuotoisuusohjelman, toimista päätetään yhdessä metsänomistajan kanssa

Tavoitteena on, että metsissä on enemmän eläviä ja järeitä säästöpuita, lahopuuta, sekapuustoisuutta ja peitteisyyttä, kertoo yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila.

Nyt käynnistyvä monimuotoisuusohjelma kuuluu Stora Enson viime vuonna julkaisemiin, koko yhtiötä koskeviin vastuullisuustavoitteisiin. (Kuva: Mikko Nikkinen/Stora Enso)
Nyt käynnistyvä monimuotoisuusohjelma kuuluu Stora Enson viime vuonna julkaisemiin, koko yhtiötä koskeviin vastuullisuustavoitteisiin. (Kuva: Mikko Nikkinen/Stora Enso)

Stora Enso käynnistää Suomessa ohjelman, jolla pyritään lisäämään talousmetsien monimuotoisuutta. Ohjelma kokoaa yhteen ne luonnonhoidon toimenpiteet, jotka parantavat uhanalaisten lajien elinympäristöjä ja vesiensuojelua. Mukana on esimerkiksi sertifioinnista tuttuja toimia sekä uusia ideoita.

”Tavoitteenamme on, että metsissä on enemmän eläviä ja järeitä säästöpuita, lahopuuta, suojatiheikköjä eläimille, sekapuustoisuutta sekä peitteisyyttä”, sanoo yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila Stora Enson Suomen puunhankinnasta.

Monimuotoisuusohjelman toimenpiteisiin kuuluu esimerkiksi lahopuun säästäminen. Stora Enso jättää tekemissään hakkuissa kaiken lahopuun korjaamatta, lisäksi kaikissa hakkuissa tehdään 2–5 tekopökkelöä hehtaarille. Tekopökkelö katkaistaan useimmiten lehtipuusta muutaman metrin korkeudelta.

Hakkuissa jätetään vähintään 10 säästöpuuta hehtaarille. Tulevaisuudessa säästöpuiden määrätavoitetta lisätään.

Taimikonhoidossa ja harvennuksilla säästetään lehtipuustoa sekapuustoisuuden lisäämiseksi. Puunkorjuussa virtaavien pienvesien ylityksessä tehdään leimikon puista sillat. Silta tehdään aina, kun virtaa ei voida kiertää. Maanmuokkauksessa vesistöjen ympärille jätetään 5–30 metrin muokkaamaton suojavyöhyke. Liian voimakasta maanmuokkausta vältetään.

Yhteisymmärryksessä metsänomistajien kanssa

Toimenpiteet tehdään yhteistyössä aina metsänomistajien kanssa. Heille myös kerrotaan monimuotoisuuden ja siihen liittyvien toimien merkityksestä.

”Lähtökohta on, että kaikesta aina sovitaan metsänomistajien kanssa ja toimitaan yhteisymmärryksessä”, Kallio-Mannila sanoo.

Hän korostaa, että ohjelman toimenpiteissä on paljolti kyse hyvästä metsänhoidosta. Toisaalta osa toimista on sellaisia, ettei niillä ole merkittävää taloudellista merkitystä.

”Esimerkiksi lahopuulla ei olennaista taloudellista arvoa ole, mutta suuri arvo monimuotoisuudelle. Säästöpuita taas voidaan jättää esimerkiksi vaikeasti käsiteltäviin kohteisiin”, Kallio-Mannila sanoo.

Ohjelman toteuttamiseksi yhtiö kouluttaa paitsi omia työntekijöitään myös korjuu- ja metsänhoitoyrittäjiään. Lisäksi työntekijöitä kannustetaan metsien hyvinvointiin tai vesiensuojeluun liittyvään vapaaehtoistyöhön. Toimihenkilöt voivat käyttää vuodessa kahdeksan tuntia työaikaa vapaaehtoistyöhön.

Metsänhoito Metsänhoito