Meto: Naisten palkkaus metsäalalla melko tasa-arvoinen

Naisen euro metsäalalla on 96 senttiä. Työehtosopimusten ulkopuolella ero kasvaa.

Metsäalan asiantuntijoiden edunvalvontajärjestön Meton jäsenilleen tekemän palkkakyselyn mukaan miesten ja naisten välinen palkkaero on metsäalalla muita aloja huomattavasti pienempi. Vastausten perusteella naisen euro metsäalalla on 96 senttiä.

”Meton neuvottelemien työehtosopimusten piirissä olevilla työpaikoilla naisen euro on 97 senttiä. Työehtosopimuksiimme kuulumattomien työpaikkojen palkkaerot ovat huomattavasti suuremmat, ja naisen euro on niissä keskimäärin 83 senttiä. Tämä kertoo siitä, että työehtosopimusneuvotteluissa huomioidaan myös tasa-arvoasiat”, Puputti toteaa.

Julkisella sektorilla, kuten Suomen metsäkeskuksessa, Metsähallituksessa, Luonnonvarakeskuksessa ja kunnissa, naisen euro on kyselyn mukaan 99 senttiä.

Meton palkkakyselyn vastauksista on aiemmin havaittu, että työuran alussa nainen saa enemmän palkkaa kuin mieskollegansa ensimmäisen neljän vuoden ajan. Viiden vuoden työkokemuksen jälkeen miesten palkkaus oli suurempi naisiin verrattuna.

”Palkkojen eroon voivat vaikuttaa mies- ja naisvastaajien erilainen ikäjakauma ja se, että naisia on yksityisellä metsäsektorilla noin viidennes ja julkisella metsäalalla noin kolmannes vastanneista. Työehtosopimusalojemme ulkopuolisten palkkojen vertailtavuutta haittaa varsin laaja kirjo erilaisia tehtäviä”, Puputti selittää.

Vuosittain tehtävä palkkakysely tehtiin joulu-tammikuussa. Kyselyyn vastasi yli 1 100 metsäasiantuntijaa. Metsäala on miesvaltainen ja vastanneista 22 prosenttia oli naisia.

Metsänhoito Metsänhoito