Kuolleesta puusta tarjolla kannustinkorvausta, hallitus vahvisti uuden Metka-kannustejärjestelmän tukitasot

Kaikkien työlajien yksityiskohtiin tuli muutoksia kemeraan verrattuna.

Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä Metka tulee voimaan ensi vuoden alussa. Nyt hallitus on vahvistanut järjestelmän tukitasot ja säätänyt työlajien yksityiskohdista. Kaikkien työlajien yksityiskohtiin on tulossa muutoksia vanhaan kemerajärjestelmään verrattuna.

Metkassa tukea saa taimikon ja nuoren metsän hoitoon, terveyslannoitukseen, metsäteiden kunnostukseen, suometsän hoitoon, kulotukseen ja luonnonhoitoon.

Taimikon hoidon tuki haetaan jälkikäteen

Taimikon ja nuoren metsän hoidon tukea haetaan Metkassa jälkikäteen, vasta työn valmistumisen jälkeen. Tuen saamiseksi on täytettävä keskipituutta ja jäävän puuston määrää koskevat vaatimukset.

Hoidetun kohteen puun keskipituuden tulee olla vähintään 0,7 metriä. Havupuuvaltaisissa metsissä se saa olla enintään 12 metriä ja lehtipuuvaltaisissa metsissä enintään 15 metriä. Alla kolmemetrisiin taimikoihin ei saa jäädä kasvatettavaa puustoa haittaavaa tai latvavaurioita aiheuttavaa etukasvuista lehtipuustoa.

Jos hoidettavan jakson puuston keskipituus on 3–8 metriä, kohteelle saa jäädä enintään 2 500 runkoa hehtaaria kohden. Tätä pidempiin lehtipuukohteisiin saa jäädä enintään 1 300 runkoa hehtaaria kohden ja havupuukohteisiin enintään 1 500 runkoa hehtaaria kohden.

Tukea taimikon ja nuoren metsän hoitoon voi saada enintään 200 euroa hehtaarille. Jos samalla kerätään pienpuuta, tukea voi saada 300 euroa hehtaarille. Pienpuun keruussa uutena ehtona on, että kuolleet pysty- ja maapuut jätetään keräämättä.

Lannoitukseen lisätty vaatimus puun määrästä

Terveyslannoituksessa uutta on vaatimus puuston määrästä. Kohteella on oltava vähintään 70 kuutiometriä hehtaaria kohden kasvatuskelpoista puustoa ennen lannoitusta. Tästä voidaan poiketa, jos terveyslannoitus tehdään taimikoissa.

Terveyslannoituksen tuki on 155 euroa hehtaaria kohden boorilannoituksessa ja 270 euroa hehtaaria kohden turvemaiden tuhkalannoituksessa.

Suometsäsuunnitelmassa vältettävä tarpeetonta ojitusta

Suometsän hoitosuunnitelman tekoa tuetaan. Ehtona on, että suunnitelma sisältää vesiensuojelun kannalta tarpeellisten toimenpiteiden suunnittelun ja luontoarvojen selvittämisen sekä vähintään kahden muun tarpeellisen metsänkäsittelytoimenpiteen suunnittelun.

Suunnitellut metsänkäsittelytoimet on voitava toteuttaa niin, että tarpeetonta ojien kunnostusta vältetään. Lisäksi hoitosuunnitelmaan tulee sisällyttää muun muassa arvio jatkuvan metsänkasvatuksen, terveyslannoituksen sekä muiden vedenpinnan säätelyyn vaikuttavien metsänkäsittely- ja hoitotoimenpiteiden toteuttamisen mahdollisuuksista. Asetus mahdollistaa ojien kunnostuksen suunnittelun perustellusta syystä.

Tukea hoitosuunnitelman laatimiseen voi saada 60–80 prosenttia suunnittelun kohtuullisista kustannuksista. Vesiensuojelun toteuttamiseen voi saada 100 prosentin tuen ja piennarteiden tekemiseen 1,35 euroa metriä kohden. Ojien kaivuuta ei tueta.

Metsätiellä kantavuusvaatimus

Metsäteiden osalta tukiehdot ovat pitkälti samanlaisia kuin kemerassa. Uutta on 50–80 MN/ m²:n tavoitekantavuutta koskeva vaatimus.

Uuden metsätien tukitaso säilyy entisellään. Yksityisteiden perusparannuksen tukitaso nousee vastaamaan yksityistieavustusten tukitasoa (70 prosenttia). Tukea voidaan korottaa, jos hankkeeseen kuuluu sillan tekemistä tai korjaamista. Yhden maanomistajan kiinteistöllä toteutettavan yksityistien perusparannuksen tuki on 6 000 euroa kilometriä kohden.

Kulotusalalle jätettävä säästöpuita

Kokonaan uusi tuettava työlaji on kulotus. Kulotuskohteen pinta-alan tulee olla yli kaksi hehtaaria ja ravinteisuusluokaltaan kuivahkoa kangasta tai sitä rehevämpää maa-alaa.

Kulotusalueelle tulee jättää vähintään 20 kuutiometriä säästöpuita. Yli neljän hehtaarin kulotusaloilla säästöpuita tulee jättää vähintään viisi kuutiometriä hehtaaria kohden. Säästöpuihin voidaan lukea kaikki rinnankorkeusläpimitaltaan yli 15 senttimetriset puut. Osittain palaneet säästöpuut ovat arvokkaita harvinaiselle lajistolle.

Kulotustuki on 1 500 euroa hehtaaria kohden, kun kulotusala on vähintään neljä hehtaaria, ja 2 000 euroa hehtaaria kohden, kun kulotusala on alle neljä hehtaaria. Kulotusalalle jäävästä poltettavasta puustosta aiheutuva tulonmenetys korvataan enintään 50 kuutiometriin saakka.

Kuolleesta puusta korvausta

Kuolleesta puusta voidaan maksaa kannustinkorvausta ympäristötuessa. Mitä enemmän kuollutta puuta kohteella on, sitä suurempi on korvaus. Kannustinkorvaus on kuitenkin enintään 20 prosenttia ympäristötuesta.

Kuolleen puun määrän tulee olla vähintään 20 kuutiometriä hehtaaria kohden ja vähintään 10 kuutiometriä. Kannustinkorvausta laskettaessa kuolleeksi puuksi luetaan kaikki kuolleet pystyssä olevat ja kaatuneet maanpinnan tason yläpuoliset rungot, joiden läpimitta on vähintään 15 senttimetriä.

Lisää aiheesta: Metka-tuessa moni asia on vielä auki, mutta ojien kanssa ollaan tarkkoja

Lisää aiheesta: Metka-tukien haku avautuu maaliskuussa, osan töistä voi aloittaa jo vuoden alussa

Metsänhoito Metsänhoito