Kaavoitus- ja rakentamislaki lausunnoille, maa- ja metsätalousministeriöltä heti moitteet

Ministeriö vastustaa lakiluonnoksessa esitettyä viherrakennesääntelyä.

Ympäristöministeriön esitys uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi on laitettu lausuntokierrokselle. Riitaisen valmistelun seurauksena jo lausuntomateriaaleissa on mukana eriäviä näkemyksiä lakiesityksestä.

Maa- ja metsätalousministeriön lausunnossa todetaan, että lain valmistelussa on painotettu monimuotoisuusasioita muun muassa elinkeinojen harjoittamisedellytysten ja maanomistajan oikeusturvan kustannuksella. Tämä näkyy etenkin niissä säännöksissä, jotka koskevat luonnon monimuotoisuutta kaavoituksessa sekä uudessa viherrakennesääntelyssä.

Lakiesitysluonnoksessa maakuntakaavan oikeusvaikutukset muuhun suunnitteluun ja viranomaistoimintaan poistettaisiin muilta kaavamerkinnöiltä kuin maakunnan aluerakennetta, valtakunnallista ja maakunnallista liikennejärjestelmää sekä maakunnan viherrakennetta koskevilta kehittämisperiaatteilta. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan tämä tarkoittaisi, ettei maakuntatasolla olisi menettelyä, jolla sovitettaisiin yhteen elinkeinotoiminnan, luonnonvarojen kestävän käytön ja esimerkiksi kaivostoiminnan ja energiantuotannon tarpeet.

Vahvaa kaavasuojelua

Uuden viherrakennesääntelyn merkittävin ongelma on ministeriön mielestä sääntelyn epämääräisyys. Esimerkiksi maakuntakaavaan sisältyvien oikeusvaikutteisten viherrakennemerkintöjen laajuutta ei rajoiteta millään tavalla. Viherrakenteeseen olisi tarkoitus sisällyttää muitakin alueita kuin suojelualueita, perusteluissa on todettu muun muassa tarkoitus laajentaa suojelualueverkostoa.

Lisäksi perusteluissa todetaan, että uusien viherrakenteen jatkuvuutta sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamista ja vaalimista koskevien kaavojen arvioidaan heikentävän maanomistajien mahdollisuuksia hyödyntää omistamaansa aluettaan taloudellisesti. Käytännössä tällöin on kyse metsä- ja maatalousalueista, joille esimerkiksi metsätalousalueiden osalta asetettaneen hakkuukieltoja tai muita rajoitteita.

Juuri lausuntokierroksella olleeseen luonnonsuojelulakiesitykseen sisältyivät ehdotukset uhanalaisten luontotyyppien ja eliölajien huomioon ottamisesta maakunta-, yleis- tai asemakaavaa laadittaessa. Maa- ja metsätalousministeriö katsoo, että kaavoitus- ja rakentamislakia koskeva ehdotus yhdessä luonnonsuojelulakiehdotuksen kanssa tulisivat merkitsemään vahvaa kaavasuojelua.

Maa- ja metsätalousministeriö vastustaa esitettyä viherrakennesääntelyä. Ministeriön mukaan kaavoihin ei tule ottaa uusia suojelumääräyksiä eikä kaavaa tule käyttää luonnonsuojelun välineenä. Luonnonsuojelua tulee toteuttaa luonnonsuojelulain kautta.

Jatkovalmistelu virkamiestyönä epäilyttää

Maa- ja metsätalousministeriön lisäksi myös Kuntaliitto ja maakuntaliitot arvioivat lakiluonnosta kriittisesti. Lakiluonnoksen sisällön ohella arvosteltiin myös esityksen valmistelutapaa. Lakiesityksen jatkovalmistelu on tarkoitus tehdä virkamiestyönä ympäristöministeriössä, esitystä valmistellut työryhmä ei asiaan näin pääse enää vaikuttamaan.

Maakuntaliitot pitävät valitettavana, että työryhmätyöskentelyä ei jatketa, eikä osallistuminen lainvalmistelun kriittisiin vaiheisiin näin ollen ole mahdollista. Uudistuksessa on yhä epäselvänä ja avoimena useita kuntien ja maakuntaliittojen kannalta merkityksellisiä kysymyksiä.

Maakuntaliitot pitäisivät oikeampana toimintatapana lakiin tarvittavien uudistusten perusteellista, laajapohjaista ja avointa valmistelua.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut