Hallitus päätti Helmi-ohjelmasta, tavoitteena parantaa elinympäristöjä

Vuoteen 2030 ulottuva ohjelma sisältää 40 konkreettista toimenpidettä. Ne perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen.

Hallitus on tänään tehnyt periaatepäätöksen vuoteen 2030 ulottuvasta Helmi-ohjelmasta. Ohjelmassa on 40 toimenpidettä eri elinympäristöjen ennallistamisen, hoidon ja suojelun vauhdittamiseksi.

Helmi-ohjelman tavoitteena on suojella valtakunnallisesti arvokkaita soita vapaaehtoisesti 60 000 hehtaaria. Soita ennallistetaan yhteensä 59 300 hehtaaria, ja lisäksi vesiä palautetaan suojelusoille 400 kohteella.

Arvokkaita lintuvesiä ohjelma kunnostaa 200, jonka lisäksi kunnostetaan ja perustetaan 500 suojelualueverkoston ulkopuolista lintukosteikkoa. Hoidettujen perinnebiotooppien määrää ohjelma kasvattaa 52 000 hehtaariin.

Metso-ohjelman tavoitteita Helmi täydentää suojelualueiden ja valtion monikäyttömetsien ennallistamisella ja luonnonhoidolla. Ennallistamiskulotuksia tehdään 750 hehtaarilla suojelualueilla ja 2 200 hehtaarilla valtion talousmetsissä.

Puroja Helmi-ohjelma haluaa kunnostaa yhteensä 600 kilometrin verran ja kalojen vaellusyhteyksiä palauttaa 700 pienvesikohteelle.

Helmi on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma. Ohjelman toimet perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen.

Luonto Luonto

Kuvat