Aika tuulettaa suosituksia?

Taimikot ovat olleet tutkijoille ja tut­kimustiedon soveltajille kasvatusmetsiä haastavampia kohteita. Puuston käsittelyn vaikutus ei aina ole yhtä selkeä kuin kasva­tusmetsien harvennuksissa. Perusteellinen käsitys on lähinnä yhden puulajin taimikoi­den kasvatustiheyden vaikutuksista puus­ton kehitykseen. Käsittelyajankohdan vai­kutus on niin ikään kohtuudella tunnettu.

Haasteita tutkimusten soveltamiselle al­kaa tulla, jos tuotantopuustossa tavoitellaan useita puulajeja. Mallit usean puulajin tai­mikoiden käsittelyyn pohjautuvat osin peu­kalosääntöihin, jotka joskus toimivat hyvin, joskus huonommin. Metsänhoitosuosituk­sissa akateemisen tiedon puutteita on tältä osin paikkailtu kokemusperäisellä tiedolla.

Viljelytaimikoiden pituuskehitys on kolmes­sa vuosikymmenessä parantunut huimasti, ja tulokset näkyvät myös Valtakunnan metsien inventoinneissa (VMI). Laadukas muokkaus, hyvästä siemenalkuperästä kasvatetut hyvä­laatuiset paakkutaimet ja osaltaan myös läm­pimät kasvukaudet ovat nopeuttaneet viljely­taimien kehitystä ja sitä kautta kilpailuasemaa.

Voimmeko jo hyödyntää tätä ilmiö­tä taimikonhoidon toteutuksessa ja sen tehostamisessa? Onko kohteita, jois­sa käsittelykertojen määrää voidaan vä­hentää tuloksen kärsimättä?

Olennaista on, että suositaan kasvupaikal­le sopivia puulajeja.

Sekataimikon käsittelyssä voi pohtia, pi­tääkö sekapuulajin olla mahdollisimman ta­saisesti pääpuulajin seassa vai voiko suosia mosaiikkimaista taimikkoa, jossa sekapuu­laji on laajempina laikkuina pääpuulajin seas­sa. Asiasta on tutkimustietoa niukasti, ja sekin simulointitutkimusten varassa. Kun kasva­tettavien puiden valinnassa on järki pääs­sä ja valintakriteereinä rungon hyvä kasvu ja laatu, ruotsalaisväitöskirjan mukaan hyvin­kin poikkeavilta kuulostavien käsittelystrate­gioiden jäljiltä kasvamaan jätettävistä taimis­ta kolme neljäsosaa on samoja. Ero kiertoajan tuottojen nettonykyarvossa on reilut kymme­nen prosenttia tasaisen sekoituksen hyväksi.

Olennaista on, että suositaan kasvupaikal­le sopivia puulajeja. Samaten valitaan kasva­tettaviksi terveitä, hyvälaatuisia ja ­kasvuisia runkoja ja ennen kaikkea tehdään työ mie­luummin ihan hiukan etukynteen kuin myö­hässä. Suositukset ohjaavat sopivaan tihey­teen. Ensiharvennuksen toteuttaja on aikanaan joka tapauksessa osaaja, joka edelleen ohjaa tuotantopuuston kehitystä valinnoillaan.

Metsänhoitaja Nuutti Kiljunen työskentelee kehittämisasiantuntijana Metsähallituksessa. Aiemmin hän työskenteli tutkijana silloisessa Metsäntutkimuslaitoksessa. 

Metsänhoito Metsänhoito