Energiapuun kysyntä kasvaa – korjuun suositukset on päivitetty

Suositusten avulla voi pohtia, sopiiko energiapuun korjuu omaan metsään.

Energiapuuta voidaan korjata nuorista metsistä kokopuuna, joka korjataan oksineen.
Energiapuuta voidaan korjata nuorista metsistä kokopuuna, joka korjataan oksineen.

Miten toteuttaa energiapuun korjuu hoitamattomissa nuorissa metsissä? Muun muassa tähän tarjoavat apua Tapion hiljan päivitetyt energiapuun korjuun suositukset.

”Hoitamattomien nuorten metsien lisäksi on pyritty tuomaan lisää tietoa esimerkiksi siitä, miten energiapuun korjuu vaikuttaa metsänomistajan talou-teen ja luonnon monimuotoisuuteen ja millaisilla kohteilla energiapuun korjuu on järkevää”, kertoo suositusten päivitysprojektia vetänyt Tapion metsien käytön asiantuntija Laura Nikinmaa.

Päivityksen taustalla on hänen mukaansa energiapuun kasvanut kysyntä.

”Energiapuun kysyntä on kasvanut varsinkin Venäjän hyökkäyssodan takia, kun energiapuun tuonti Venäjältä on loppunut. Lisäksi energiantuotannossa on yleinen tarve lisätä kotimaisuusastetta.”

Metsänomistajalle energiapuun korjuun suositukset tarjoa­vat Nikinmaan mukaan apuvälineen, jonka avulla voi pohtia, sopisiko energiapuun korjuu omaan metsään ja millaisia vaikutuksia sillä olisi.

”Suositusten avulla pyritään huolehtimaan, että energiapuun korjuu pysyy metsänhoidon ja ympäristön kannalta laadukkaana. Samoin kuin muissakin hakkuissa, metsänomistajalla on oikeus vaatia suositusten mukaista hakkuuta myös energiapuun hakkuissa.”

Ennakkoraivaus voi olls tarpeen ennen energiapuun korjuuta

Reippaasti kaadettavaa

Energiapuuta korjataan nuorista kasvatusmetsistä sekä uudistushakkuiden yhteydessä.

Nuorissa metsissä energiapuun korjuun edellytys on Nikinmaan mukaan se, että puut voidaan korjata koneellisesti. Hoidetuissa nuorissa metsissä puuston runkoluvun tulee suositusten mukaan olla ennen energiapuuhakkuuta noin 2 500 runkoa hehtaarilla.

”Kaadettavaa saa siis olla reippaasti”, Nikinmaa selventää.

Lisäksi puuston tulisi olla keskipituudeltaan yli kymmenen metrin mittaista. Puuston keskiläpimitan taas tulisi olla vähintään kymmenen mutta korkeintaan 16 senttimetriä, ja korjuualan olisi hyvä olla vähintään kaksi hehtaaria.

Hoitamattomiin nuoriin metsiin energiapuun korjuun suositukset eivät anna yhtä tarkkoja ohjeita. Se johtuu Nikinmaan mukaan siitä, että niissä energiapuun korjuu on lähinnä keino välttää kustannuksia, jolloin kohteelle asetetut vaatimukset eivät ole yhtä tärkeitä kuin hoidetuilla kohteilla.

”Jos tavoitteena on kunnostaa metsä, sellainen kohde on hyvä, jolla hehtaarilta löytyy vähintään 400–500 hyvälaatuista runkoa. Jos metsä on kauttaaltaan ryteikköä, on syytä miettiä, kannattaisiko kaikki rungot korjata energiaksi ja uudistaa ala uudelleen.”

Ennakkoraivaus tarpeen

Energiapuuta korjataan nuorista metsistä sekä kokopuuna, joka korjataan oksineen, että karsittuna rankana, josta karsitaan maastossa oksat pois. Karsittua rankaa korjataan varsinkin hoidetuista metsistä, kokopuuta hoitamattomista.

”Kokopuun korjuu tehdään monesti sellaisilla hakkuukoneen kourilla, joilla voidaan kerätä kerralla useampi puu, esimerkiksi giljotiinikourilla. Se on tehokasta, kun hoitamattomat kohteet ovat usein melko hankalia ja ennakkoraivaus tulisi niissä kalliiksi”, Nikinmaa sanoo.

Hoidetuissa metsissä ennakkoraivaus, jossa poistetaan näkyvyyttä haittaavat pienet puut ja pensaat, on sen sijaan yleensä tarpeen, jotta vältytään puustovaurioilta.

Kokopuukorjuun yhteydessä metsästä poistuu oksien ja neulasten tai lehtien mukana ravinteita. Siksi kokopuuta tulisi suositusten mukaan korjata vain kuivahkoilta kankailta ja sitä rehevämmiltä kasvupaikoilta. Lisäksi noin joka viidennen puun oksat tulisi jättää hakkuualalle.

Kantoja kerätään nykyisin melko vähän.

Hakkuutähde kuusikoista

Uudistusaloilta kerätään energiapuuksi sekä kantoja että hakkuutähdettä eli kaadettujen puiden oksia ja latvuksia. Kantoja tosin kerätään nykyään melko vähän.

Sekä kantojen että hakkuutähteiden keruuta suositellaan energiapuun korjuun suosituksissa vain kuivahkoille kankaille ja niitä rehevämmille kasvupaikoille. Niitä karummilta kasvupaikoilta poistuisi liikaa ravinteita.

”Hakkuutähteestä 30 prosenttia tulisi jättää uudistusalalle”, Nikinmaa sanoo.

Hakkuutähteitä kannattaa hänen mukaansa korjata lähinnä kuusikoista, sillä männiköissä ja koivikoissa kertymä on turhan pieni.

Hakkuutähteen kuivatusaikoja on päivitetyissä suosituksissa pidennetty.

”Mitä kauemmin hakkuutähde saa kuivaa hakkuualalla, sitä paremmin neulaset ja niissä olevat ravinteet varisevat hakkuualalle”, Nikinmaa sanoo.

Säästöpuut suojaan

Luonnonhoidon osalta energiapuun korjuussa pätevät pitkälti samat säännöt kuin missä tahansa puunkorjuussa. Säästöpuut tulee jättää hakkuiden ulkopuolelle, vesistöjen ympärille tulee jättää suojavyöhykkeitä ja jos kohteella on lahopuuta, tulee sekin jättää paikoilleen.

”Jos uudistushakkuissa on kaadettu isoja koivuja tai haapoja, olisi niiden latvukset hyvä jättää metsään”, Nikinmaa sanoo.

Hän muistuttaa myös, että säästöpuuryhmien yhtey­teen ei saa kasata hakkuutähteitä. Jos taas uudistusalalta kerätään kantoja, tulee alle kolmen metrin päässä säästöpuuryhmästä olevat kannot jättää korjaamatta, jotta säästöpuiden juuret eivät vaurioidu.

Päivitetyt energiapuun korjuun suositukset löytyvät osoitteesta metsanhoidonsuositukset.fi.

Vinkit energiapuun korjuuseen

 • Sopii sekä nuoriin kasvatusmetsiin että uudistushakkuiden yhteyteen.
 • Hakkuu voitava tehdä koneellisesti.
 • Hoidetuissa nuorissa metsissä puuston runkoluvun oltava ennen hakkuuta noin 2 500 runkoa hehtaarilla.
 • Hoitamattomista nuorista metsistä löydyttävä vähintään 400–500 hyvälaatuista runkoa hehtaarilta.
 • Selvitä nuorissa metsissä ennakkoraivauksen tarve.
 • Hakkuutähteiden ja kantojen korjuu sopii kuivahkoille kankaille ja sitä rehevämmille kasvupaikoille.
 • Kantojen korjuussa arvioitava mahdollinen eroosion ja vesistökuormituksen riski.
 • Jätä 30 prosenttia hakkuutähteestä uudistusalalle.
 • Huomioi säästöpuut ja muut luontoarvot.

Kommentit (1)

 1. A.Jalkanen

  Jos uudistusalalla on kuusenjuurikääpää ja jos kyseessä on kantojen korjuulle sopiva alue, ainakin kaikki saastuneet (lahot) kuusen kannot kannattaa poistaa ja alue uudistaa lehtipuulle. Terveitä kantoja voi jättää pienen määrän. Jos kyseessä ole männynjuurikääpä eli tyvitervas, niin myös mänty käy seuraavaksi puulajiksi.

Metsänhoito Metsänhoito