Tutkimusrahoitusta kuolleen puun seurantaan ja luonnonmukaiseen täsmäpuuhakkuuseen

Tutkimushankkeissa sovitetaan yhteen ilmasto- ja monimuotoisuusvaikutuksia.

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt liki neljä miljoonan euron rahoituksen viidelle tutkimushankkeelle. Hankehaku kuuluu Suomen kestävän kasvun ohjelmaan, haussa oli metsätalouden sopeutumista ilmastonmuutokseen tukevat ja monimuotoisuutta turvaavat hankkeet.

Rahoitettavissa hankkeissa luodaan menetelmiä luonnonmukaisempaan täsmäpuukorjuuseen ja viedään niitä käytäntöön (Helsingin yliopiston Luonnonmukainen täsmäpuuhakkuu -hanke). Lisäksi kehitetään menetelmiä ja toimintatapoja, joilla puulajistoa voidaan monipuolistaa suosimalla sekapuustoisuutta erityisesti metsänviljelyn ja taimikonhoidon yhteydessä (Luonnonvarakeskuksen Puulajivalikoiman monipuolistaminen metsänhoidossa -hanke). Metsänomistajille tarjotaan koulutusta suometsien ennallistamisen kohdevalintoihin ja kootaan onnistuneen ennallistamisen hyviä käytänteitä (Itä-Suomen yliopiston Heikkotuottoisten metsäojitettujen soiden ennallistaminen -hanke).

Näiden ohella eri toimijoiden yhteistyönä laaditaan metsänlannoituksen kohdevalinnan kriteerit ja tuotetaan ohje- ja koulutusmateriaaleja (Suomen metsäkeskuksen Kohdennetulla metsänlannoituksella kestävää kasvua ja hiilensidontaa -hanke). Lisäksi testataan kuolleen pysty- ja maapuun tunnistamiseen kehitettyjä kaukokartoitusmenetelmiä (Suomen metsäkeskuksen Kuolleen puun seurantamenetelmän -hanke).

Kestävän kasvun ohjelmaan sisältyy yhteensä 10 miljoonan euron määräraha, joka suunnataan metsätalouden ilmastokestävyyttä edistäviin toimenpiteisiin vuosina 2022–2025. Seuraava, noin kuuden miljoonan euron rahoituskierros järjestetään loppuvuodesta 2022.

Kommentit (1)

  1. Mitä on ”luonnonmukaisempi täsmäpuunkorjuu?” Luonnonmukaisempaa kuin mikä? Kieliopillisesti se on irrallinen komparatiivi, joka on paha kielioppivirhe, lukijaa halveksuva, epämäääräinen ilmaisu.
    MMM voisi vihdoin yrittää alkaa tajuamaan, ettei nykyisillä hirvielikoiden kannoilla sekametsiä kannata perustaa. Kyseisille rahoille olisi ollut oivia sijoituskohteita, esimerkiksi metsätaimien jalostuksessa, jossa meillä on isot mahdollisuudet luoda huikeasti kestävämpiä ja tuottoisampia taimia kuiin esimerkiksi nykyiset 1. polven jalosteet.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat