MTK ja SLC vaativat hallitukselta satojen miljoonien lisärahoitusta – tavoitteena metsätalouden ilmastotoimien vauhdittaminen

Lisärahoitusta tarvitaan esimerkiksi metsänomistajien neuvontaan ja metsävähennyksen korottamiseen.

MTK ja SLC (Svenska lantbruksproducenternas centralförbund) vaativat hallitukselta ryhtiliikettä ja selvää suunnitelmaa, jolla maa- ja metsätalouden yrittäjyys saadaan sekä taloudellisesti kestävälle pohjalle että ilmastopolitiikkaa tukemaan. Lisäksi vaaditaan noin 330 miljoonan euron vuotuista lisärahoitusta maa- ja metsätalouden ilmastotoimille.

Lisärahoituksella voitaisiin saavuttaa Luonnonvarakeskuksen laatimien ilmastotiekarttojen mukaisesti 25 prosentin päästövähennykset maatalouteen ja 37 prosentin lisäys perusuran mukaisiin metsän hiilinieluihin vuoteen 2035 mennessä.

Järjestöjen mukaan Suomen on järkevää tavoitella EU-politiikkaa kunnianhimoisempaa tasoa päästövähennyksissä ja hiilensidonnassa, sillä täällä on runsaasti mahdollisuuksia uusiutuvien luonnonvarojen käytön kestävään tehostamiseen.

Lisärahaa metsänomistajien neuvontaan, suojeluun ja teihin

Lisärahoituksesta 184 miljoonaa euroa tulisi suunnata yksityismetsätalouteen ja liikenneinfraan. Järjestöjen mukaan monipuoliset metsänhoito- ja käsittelytavat on varmistettava myös tulevaisuudessa ja mahdollistettava puun käytön lisääminen. Metsänomistajan on voitava itse päättää metsiensä käytöstä, minkä varmistamiseksi metsäsektorin toimijoille esitetään viiden miljoonan euron erillisrahoitusta metsänomistajien aktivointiin.

Metsävähennys tulee nostaa vastaamaan puuston todellista osuutta metsän hankintamenosta. Puuston osuus metsän hankintamenosta on tyypillisesti 90–95 prosenttia.

Metso-ohjelman rahoitusta on lisättävä niin, että ympäristöministeriön osalta rahoitus pidetään ennallaan mutta kasvatetaan metsäkeskusten kautta monimuotoisuuteen käytettävää rahoitusta.

Järjestön mielestä hallituksen tulee lisäksi varmistaa, että Suomi on vakaa ympäristö metsäteollisuuden investoinneille, lisätä puurakentamista ja varmistaa kotimaisen bioenergian kilpailukyky. Panostuksia tieinfraan on kasvatettava sadalla miljoonalla eurolla tieverkon korjausvelan pienentämiseksi.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus