Metsäkeskus: Säästöpuita jätetään selvästi sertifioinnin vaatimuksia enemmän

Viime vuonna hakkuualalle jäi keskimäärin 20 säästöpuuta hehtaarille, Metsäkeskuksen tarkastuksista selviää.

Suomen metsäkeskus arvioi luonnonhoidon laatua viime vuonna 350 leimikolla, yhteensä runsaalla 1 300 hehtaarilla. Puunkorjuun luonnonhoidon laatu oli hyvää tai erinomaista 86 prosentilla kohteista, välttävää 13 prosentilla ja heikko prosentilla. Tulos heikkeni aavistuksen edellisvuodesta, jolloin laatu oli hyvää tai erinomaista 88 prosentilla tarkastuskohteista.

Hakkuissa jätetyn säästöpuun määrä jatkoi kasvuaan. Viime vuonna säästöpuustoa oli jätetty keskimäärin 20 runkoa hehtaarille, mikä on noin runko enemmän kuin edellisvuonna. Tilavuus nousi 5,7 kuutioon hehtaarilla.

Säästöpuiden määrä oli nyt tuplasti sen, mikä on PEFC-sertifioinnin vähimmäisvaatimus (10 runkoa hehtaarilla).

Luonnonhoidon kannalta arvokkaimpia säästöpuita olisivat järeät lehti- ja havupuut.

”Noin neljännes elävästä säästöpuustosta on edelleen pieniläpimittaista havupuuta, vaikka hakkuualalla olisi myös monimuotoisuudelle arvokkaampia järeitä havu- tai lehtipuita, joista olisi mahdollista aikaa myöten kehittyä myös järeää lahopuuta”, sanoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jarkko Partanen Suomen metsäkeskuksesta.

Metsäkeskuksesta muistutetaan, että säästöpuiksi tulisi valita monimuotoisuuden kannalta arvokkaimpia puulajeja, kuten haapoja, raitoja tai jaloja lehtipuita, aina kun mahdollista. Säästöpuut kannattaa jättää ryhmiksi hakkuualoilla olevien arvokkaiden luontokohteiden yhteyteen ja vesistöjen läheisyyteen.

Eniten puutteita pienvesien lähiympäristössä

Pääosa arvioiduista luontokohteista oli metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Niistä 95 prosenttia oli säilynyt hakkuissa ennallaan. Määrä on prosenttiyksikön pienempi kuin edellisvuonna.

Vesistön suojakaistoja tarkastettiin noin 17 kilometrin verran. Keskimääräinen suojakaistan leveys oli 15 metriä. Liian kapeaa kaistaa löytyi noin kilometrin matkalta, eli saman verran kuin edellisvuonna.

Edellisvuosien tapaan eniten puutteita todettiin pienvesien – purojen, norojen ja lähteiden – välittömissä lähiympäristöissä. Monessa talousmetsässä hakkuu ulottui liian lähelle pienvettä.

Metsäkeskus arvioi vuosittain, miten luontoarvot on otettu hakkuissa huomioon. Tarkastuskohteet valitaan sekä suunnatulla että satunnaisella otannalla.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat