Ennallistamisasetuksesta alustava sopu, Suomen tavoite kansallisista joustoista huomioitiin

Asetus tulee näillä näkymin voimaan ensi vuoden puolivälissä.

EU:n jäsenmaat, Euroopan parlamentti ja komissio ovat päässeet alustavaan sopuun EU:n ennallistamisasetuksesta. Kiistellyllä asetuksella pyritään parantamaan luonnon tilaa niin metsissä, pelloilla, kosteikoilla ja soilla kuin kaupungeissakin.

”Luontokadon pysäyttäminen on sinänsä välttämätöntä. Asetusehdotuksen kustannukset ovat kuitenkin Suomelle useimpia muita jäsenmaita korkeammat. Neuvottelujen lopputulos on Suomelle komission ehdotusta kohtuullisempi, mutta se täytyy vielä analysoida huolellisesti”, toteaa ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen tiedotteessa.

Komissio antoi ehdotuksen asetukseksi heinäkuussa 2022. Sen jälkeen siitä on neuvoteltu. Alkuperäinen asetus katsottiin Suomen kannalta kalliiksi, joten aktiivista vaikuttamista on jatkettu neuvottelujen ajan.

Alustavassa sovussa otetaan paremmin huomioon jäsenmaiden erilaiset lähtökohdat, myös Suomen tavoite kansallisista joustoista huomioitiin. Esimerkiksi luontotyyppien ennallistamistavoitteisiin on lisätty kansallista liikkumavaraa ja joustoja. Samoin kansallisten ennallistamissuunnitelmien laatimiseen sekä seurantaan ja raportointiin on lisätty joustoa. Lisäksi luontotyyppien heikentämiskieltoa on joustavoitettu ja heikentämiskiellosta poikkeamisen mahdollisuuksia on lisätty erityisesti uusiutuvan energian ja maanpuolustuksen vuoksi.

Nyt saavutettu alustava sopu on vielä hyväksyttävä parlamentissa sekä neuvostossa. Asetuksen hyväksyntä ja tekninen valmistelu vievät sen verran aikaa, että asetus voisi näillä näkymin tulla voimaan kesällä 2024. Kahden vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta jokaisen jäsenmaan on laadittava kansallinen ennallistamissuunnitelma. Jäsenvaltiot valitsevat itse keinot tavoitteisiin pääsemiseksi.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat