Kysymyksiä metsäverotuksesta

Metsälehden veroasiantuntija Hannu Jauhiainen vastaa lukijoiden metsäverotusta koskeviin kysymyksiin. Kysymykset on julkaistu Metsälehdessä.

Verotus

Yhtymän puunmyynnin verotus
Osaketappion kuittaaminen
Sijoitusmetsän tappio
Klapien korjuukulut
Klapikoneen vuokratulot
Vesijättömaan kulut

Vähennykset

Raivaussahan osto
Vuosimeno vai poisto
Osakkaan matkakulut
Traktorin kulujen vähentäminen
Talkoolaisen ruokakulut
Kulujen vähentäminen
Peräkärryn myynti
Riistakamera verotukseen?
Korjuukuluista kotitalousvähennys?

Hankintatyö

Hankintapuiden kirjaaminen
Onko hakkuutähteiden korjuu hankintaa?
Reunapuiden korjuu
Hankintatyön raja

Verotus

Jos yhtymä myy puuta 60 000 euron edestä, meneekö 30 000 euron yli menevästä osuudesta veroa 34 prosenttia?

Yhtymän metsätalouden tulos jaetaan osakkaiden verotukseen osuuksien suhteessa. Jos yhtymässä on esimerkiksi kaksi osakasta ja tulot vähennysten jälkeen ovat 60 000, niin kummallekin tulee 30 000 euron tulot.
Kummankin osakkaan veroaste määräytyy osakkaan omien pääomatulojen mukaan. Jos kummallakaan ei ole muita pääomatuloja, veroja menee tuloista 30 prosentin mukaan.

Miten voin kattaa puunmyyntituloilla osakemyynnistä tulleen tappion?

Vuoden 2016 alusta alkaen syntyneet luovutustappiot voi vähentää verovuoden pääomatuloista, siis esimerkiksi metsätalouden puhtaasta tulosta. Puunmyyntituloilla voi siten nollata osakemyynnin tappiot. Verottaja tekee vähennyksen viran puolesta.

Voiko sijoitusmetsästä aiheutuneet tappiot vähentää sijoitusosakkeiden tuotosta?

Metsätalouden tappiollinen tulos vähennetään muista pääomatuloista, jos niitä on.

Koneyrittäjä korjasi muun hakkuun yhteydessä laskuuni koivukuitupuuta seitsemän kuutiota. Nämä puut tein klapeiksi kesän aikana. Aion myydä klapit ensi vuonna. Miten hankintatyön arvo ja kulut vähennetään?

Hankintatyö kirjataan tehdyksi aina tekovuonna 2C-lomakkeen taustapuolelle. Koneyrittäjälle maksettu korvaus vähennetään maksuvuoden verotuksessa. Jos polttopuiden hankinnasta on aiheutunut muita kuluja, nekin vähennetään syntyvuoden verotuksessa, vaikka polttopuista ei vielä olisikaan saatu tuloja.
Työn arvo vähennetään käteiskaupan arvosta – siis klapien myyntitulosta – sinä vuonna, kun klapit myydään ja niistä saadaan tuloja.
Hankintatyön ilmoittaminen ja sen arvon vähentäminen saattavat siten sattua eri vuosille. Tämä on etenkin pienimuotoisessa klapikaupassa tavanomaista, koska puita yleensä kuivatetaan yksi vuosi.

Jos vuokraan kyläläisille klapikonetta ja perin siitä vuokraa, niin miten se ilmoitetaan verotuksessa?

Metsätalouden kalustoon kuuluvasta koneesta saatu vuokratulo on maatalouden tuloa ja ilmoitetaan siten maatalouden 2-lomakkeella. Näin tehdään myös silloin, kun metsänomistaja ei harjoita varsinaista maataloutta. Myös muut metsätaloudesta saadut vuokratulot ilmoitetaan maatalouden tulona.
Jos klapikone kuuluu yksityistalouteen, sen vuokratulot ovat muuta pääomatuloa. Ne ilmoitetaan esitäytetyllä verolomakkeella.

Olen lunastamassa noin 0,6 hehtaaria vesijättöä, joka liitetään metsätalousmaana takana olevaan metsätilaan. Onko vesijätön lunastuskorvaus osakaskunnalle, kiinteistötoimitusmaksu Maanmittauslaitokselle ja varainsiirtovero mahdollista lisätä takana olevan metsätilan metsävähennyspohjaan? Edullisempaa olisi laittaa kuluerät suoraan menoihin.

Lunastuksen kuluista muodostuu metsävähennyspohjaa, jota voi käyttää alueen, tuon varsinaisen tilan tai muiden metsävähennyskelpoisten tilojen tulojen vähennyksenä. Kuluja ei voi vähentää vuosimenoina.

Vähennykset

Voiko raivaussahan ostokulun, 850 euroa, vähentää kerralla muissa menoissa?

Raivaus- ja moottorisahan ostokulut voi vähentää kerralla vuosimenoina.

Voiko kunnostusojituksen suunnittelukulut laittaa vuosimenoksi vai ovatko ne poistoina vähennettäviä kuluja?

Kunnostusojituksen kulut, vaikka ne tulisivat maksuun eri vuosina, kootaan yhteen ja saatu hankintameno vähennetään 15 prosentin vuosipoistoin. Poistojen teko aloitetaan ojituksen valmistumisvuonna.
Aikaisemmin maksettujen kulujen, kuten esimerkiksi suunnittelukulujen, arvonlisäverot kirjataan palautettavaksi kuitenkin maksuvuoden verotukseen.

Metsäyhtymän osakas tekee metsätöitä. Voiko hän tehdä matkoista laskun, jossa korvaus on 0,46 euroa kilometriltä?

Yhtymän osakas ei voi laskuttaa kodin ja metsän välisiä matkoja yhtymältä.
Muista matkoista yhtymän tai kuolinpesän osakas voi tehdä matkalaskun ja laskutusperusteena voi olla Verohallinnon hyväksymä korotettu kilometrikorvaus, joka on 0,46 euroa kilometriltä vuonna 2022. Lasku voidaan kirjata viime vuoden verotukseen, jos se on tehty ja maksettu viime vuoden aikana.

Omistan vanhan traktorin, jota käytän satunnaisesti metsätaloudessa. Voinko vähentää traktorin todelliset kulut vai tehdäänkö vähennykset tuntitaksan mukaan?

Kalustoon kuulumattoman traktorin metsätalouden kulut on käytännöllisintä vähentää Verohallinnon ohjetaksan mukaan eli 11 euroa tunnilta. Vaihtoehtoisesti voidaan laskea traktorin vuosikulut ja kirjata niistä metsäkäytön osuus vähennykseksi.

Paljonko voi vähentää talkoolaisen ruokakuluja päivässä?

Verohallinnon ohjeen mukaisesti talkoolaisen ruokakuluina voi vähentää 6,90 euroa päivältä (verovuosi 2021).

Uutena metsänomistajana minulle on syntynyt metsätalouden menoja, mutta tuloja ei ole vielä tullut. Voinko vähentää kulut ansiotuloverotuksessa vai voiko kulut vähentää vain metsätalouden tuloista?

Metsätalouden menot kirjataan aina 2C-lomakkeelle, riippumatta siitä, onko verovuonna metsätalouden tuloja. Verottaja vähentää syntyvän metsätalouden alijäämän verovelvollisen muista pääomatuloista tai alijäämähyvityksenä ansiotulojen veroista. Metsätalouden menot saa siten vähennykseksi vuosittain, vaikka metsätalouden tuloja ei olisikaan.
Tilanteessa, jossa alijäämähyvitystäkään ei voida tehdä, syntyy metsätalouden tappio. Sen voi vähentää seuraavan 10 vuoden aikana pääomatuloista.

Ostin muutama vuosi sitten peräkärryn, jonka laitoin metsäverotukseen. Olen tehnyt siitä säännönmukaiset poistot vuosittain. Jos nyt myyn kärryn pois, miten myynti käsitellään verotuksessa? Olen arvonlisäverovelvollinen.

Peräkärrystä pitää tehdä luovutusvoittoverolaskelma ja -ilmoitus. Myyntihinnasta vähennetään poistamaton hankintameno. Jäljelle jäävä osuus on luovutusvoittoa.
Jos myyntihinta on alle 1 000 euroa ja verovelvollisella ei ole muita luovutusvoittoja, luovutusvoitto on verovapaa.
Myyntihinnan arvonlisävero tilitetään valtiolle arvonlisäveroilmoituksen yhteydessä.

Voidaanko eläinten seuranta esimerkiksi riistakameralla hyväksyä osaksi metsätalouden harjoittamista? Sorkkaeläimet aiheuttavat kohtuutonta vahinkoa varsinkin lounaisessa osassa Suomea ja pyrkimys on vähentää vahinkoja.

Jos arvokas taimikko sijaitsee lähellä asuinpaikkaa ja metsänomistajalla on heti riistakameran kuvan ottamisen jälkeen mahdollisuus käydä karkottamassa peurat ja muut sorkkaeläimet pois taimikostaan, kameran ostohinta voisi olla metsätalouden meno.

Omistamme vaimoni kanssa yhdessä mökin, jonka tontilta myimme puita hankintakaupalla tänä vuonna. Voiko puiden korjuukulujen perusteella tehdä kotitalousvähennyksen?

Verotuskäytännössä kotitalousvähennyksen piiriin on katsottu vain pihapiiriin kuuluvien yksittäisten, esimerkiksi lahovikaisten puiden kaadosta aiheutuneet kulut.
Jos tontilta korjataan laajemmin myyntipuuta, puunmyyntitulot ovat muuta pääomatuloa. Puiden korjuukulut voidaan vähentää saadusta pääomatulosta. Tuloista ei voi vähentää hankintatyön arvoa, koska tonttipuiden korjuu ei ole hankintatyötä.
Vaikka yksittäisen tonttipuun kaato täyttäisikin kotitalousvähennyksen ehdot, vain vieraalle maksetun korvauksen työn osuus olisi osittain vähennyskelpoinen.

Hankintatyö

Keräsin hakkuutähteitä ja ajoin ne omalla maataloustraktorilla tienvarteen. Myin ne energiapuuna paikalliselle energialaitokselle. Olen lisäksi myynyt noin 100 kuutiometriä hankintapuuta. Lasketaanko hakkuutähteiden korjuu hankintatyöksi?

Energiapuun korjuu on samanlaista hankintatyötä kuin normaalin puutavarankin korjuu. Hakkuutähteen kasaukselle ja ajolle on laskettava työn arvo ja se kirjataan hankintatyölaskelmaan muun puutavaran kanssa. Jos näin saatu korjuumäärä ylittää 125 kuutiometriä, ylimenevä osuus hankintatyön arvosta on ansiotulona verotettavaa tuloa.

Sähköyhtiön toimesta metsätilallani tehtiin reunavyöhykehakkuu. Puut myytiin valtakirjakaupalla hankintakauppana. Sähköyhtiö siis maksoi puun korjuun. Kirjataanko näin saatu puukauppatulo veroilmoituksen pysty- vai hankintakaupaksi?

Kun puut on myyty tienvarteen korjattuna, kyseessä on hankintakauppa. Koska sähköyhtiö on maksanut korjuun, ei kaupan arvosta synny mitään korjuukuluja vähennettäväksi.

Energiapuuta ja kuitupuuta on tehty ja ajettu yli verovapausrajan. Ja vielä eri tiloilta. Onko tuo 125 kuution raja tila- vai tekijäkohtainen?

Hankintatyön verovapaus on maatilakohtainen. Jos metsätilat ovat samassa kunnassa, ne ovat samaa maatilaa. Jos tilat ovat eri kunnissa, ne ovat itsenäisiä maatiloja, silloin kummassakin pitäisi olla erikseen mahdollista tehdä verovapaasti 125 kuutiota hankintapuuta.