Keskustelut Metsänhoito Kemera

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 89)
 • Kemera

  Merkitty: 

  Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain mukaan valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset tuen myöntämisen kriteereistä. Kyseisen asetuksen 9 §:n mukaan kohteelta tulee kaataa vähintään 1 500 kantoläpimitaltaan vähintään kahden senttimetrin paksuista runkoa hehtaarilta. Toimenpiteen jälkeen kasvatettavan puuston määrän tulee olla enintään 3 000 runkoa hehtaaria kohden. Metsäkeskuksen noudattamissa tukikriteereissä on kuitenkin vaikka minkälaista paljon tiukempaa runkolukutaulukkoa. Samoin lisäkriteerinä on, että poistumaan laskettavien runkojen pituuden on pitänyt olla vähintään puolet vallitsevan jakson keskipituudesta. Mitä helvettiä? Eihän laissa ja asetuksessa mitään tällaisia ole. Poistuvien runkojen paksuusraja muutettiin 3cm -> 2cm huhtikuussa 2017. Kesäkuussa 2017 MMM ja metsäkeskus sopivat linjauksesta, jolla poistumalle asetettiin pituuskriteeri. Tämähän vesitti asetusmuutoksen kokonaan. Minun silmiin näyttää, että MMM ja metsäkeskus ovat kaapanneet lainsäädäntövallan itselleen, tai vähintään pitävät lainsäätäjää pilkkanaan. Mitä mieltä?

 • ChesterC

  Kemera kohteen pitää olla toimenpiteen jälkeen hyvän metsänhoidon mukainen. 15cm läpimitalla 3000 runkoa hehtaarilla on ylitiheä. Myöskään pelkkä pohjanraivaus, jos vallitsevalle jaksolle ei tehdä mitään, ei ole hyvän metsänhoidon mukaista ja näin ollen ei ole tukikelpoinen.

  jpjulku jpjulku

  Noin sanotaan missä?

  ChesterC
  Jätkä

  Kemera kohteen pitää olla toimenpiteen jälkeen hyvän metsänhoidon mukainen. 15cm läpimitalla 3000 runkoa hehtaarilla on ylitiheä. Myöskään pelkkä pohjanraivaus, jos vallitsevalle jaksolle ei tehdä mitään, ei ole hyvän metsänhoidon mukaista ja näin ollen ei ole tukikelpoinen.

  Helvettiäkö tuollaista tukee. Metsä pitäisi ottaa pois MO:lta, joka on päästänyt metsänsä tuohon kuntoon.

  1500 runkoakin on ylitiheää.

  Tolopainen

  Käytännössä noissa metsänhoitotöissä ja Kemeran kriteereissä ei mitään ongelmaa ole jos on jättää anomuksen tekemättä. Kaikki kulut saa kuitenkin aina vähentää. Ongelmiakin voi tulla vain niissä kohteissa joihin tulee tarkastus, joita on 5%.

  Planter Planter

  ”kohteelta tulee kaataa vähintään 1 500 kantoläpimitaltaan vähintään kahden senttimetrin paksuista runkoa hehtaarilta. Toimenpiteen jälkeen kasvatettavan puuston määrän tulee olla enintään 3 000 runkoa”

  Tämän 3000 runkomäärän luulisi koskevan varhaisperkausta, jonka jälkeen tehdään vielä myöhemmin taimikon harvennus. 1500-2000 haarukkaan.

   

  Planter Planter

  https://www.slideshare.net/Metsakeskus/kemera-tukien-hakuehdot-ja-menettelyt-nuoren-metsnhoito-ja-taimikon-varhaishoito

  Eipä ollutkaan noin yksinkertainen kuin edellä luulin.

  Kemera taimikon perkausta ja harvennusta tai verhopuuston poistamista ja harvennusta varten:

  • Tuki 160 euroa/ha
  • Kohteen pinta-ala vähintään 1 hehtaari. Yksittäisen kuvion koko vähintään 0,5 hehtaaria › metsäkeskuksen tarkastuksissa erotetaan tvh:n ja nmh:n kohteilla osakuvioita, jos kohteella on selvästi eri kehitysluokkaa olevia alueita tai jos kohteeseen sisältyy alueita, joilla työ on kokonaan tekemättä tai jotka muusta syystä ovat rahoituskelvottomia › tien tai sähkölinjan halkaisema alue voidaan yhdistää yhdeksi kuvioksi Taimikon varhaishoito (11 §, VNA 5-6 §)
  • Kohteelta tulee poistaa vähintään 3 000 runkoa/ha (E-S ja K-S) tai 2 000 runkoa/ha (P-S)
  • Kasvatettavan puuston määrä enintään 5000 runkoa/ha, kohteelle ei saa jäädä välitöntä hoidon tarvetta
  • Aukkoiseen ja epätasaiseen taimikkoon tuki myönnetään työn tehoalan mukaisena. Tehoalaan luetaan riistatiheiköt silloin, kun niiden pinta-ala on alle 10 % kuvion pinta-alasta
  • Kasvatettavan taimikon (pääpuulajina kasvatettavan puuston) keskipituus työn jälkeen vähintään 0,7 metriä ja enintään 3 metriä › metsäkeskuksen tulkinta: koska taimikko voi työn toteutuksen aikana kasvaa, keskipituus voi tukea haettaessa olla alle 0,7 metriä, jos se tulee työn jälkeen olemaan riittävä. Tukea ei kuitenkaan myönnetä taimikoihin, joiden keskipituus on alle 0,5 metriä ja joissa tästä syystä on edelleen voimassa metsälain mukainen uudistamisvelvollisuus. Taimikon varhaishoito (11 §, VNA 5-6 §)
  • VNA:n perustelumuistion (MMM 8.5.2015) mukaan välitöntä hoidon tarvetta ei jää, jos kohteella ei tarvitse tehdä metsänhoidollisia töitä seuraavan 5 vuoden aikana
  • Lisäksi taloudellinen tarkoituksenmukaisuus ja metsäalan hyvä ammattikäytäntö › metsäkeskuksen tulkinta: kasvatettavan puuston määrän tulee olla likimain hyvän metsänhoidon suositusten mukainen (tarkastusohjeen runkolukukäyrät) Välitön hoidon tarve (NMH ja TVH).

  Planter Planter

  Kemera varttuneen taimikon perkausta ja harvennusta, verhopuuston poistoa ja harvennusta tai nuoren metsän kunnostusta, silloin kun toimenpide ei ole kaupallisesti kannattava, sekä näiden yhteydessä kaadetun pienpuun keräämistä.

  • Tuki 230/430 euroa/ha. Korotettu tuki voidaan myöntää, kun pienpuuta kerätään kohteelta (= kaikilta kohteeseen kuuluvilta kuvioilta ja pääosin tasaisesti) vähintään 35 m3/ha (E-S ja K-S) tai 25 m3/ha (P-S) › metsäkeskuksen tulkinta: pienpuuksi voidaan lukea energiapuu ja kuitupuu; ei tukkia, pikkutukkia eikä parrua › metsäkeskuksen tulkinta: ylispuuhakkuu voi olla kaupallisesti kannattava toimenpide, jolle tukea ei voida myöntää Nuoren metsän hoito (12 §, VNA 8-9 §)
  Perusteluja: ilmoitettaessa uusi tukijärjestelmä EU:n komissiolle selvitettiin, että pienpuu on nuoren metsän hoidon yhteydessä syntyvää pieniläpimittaista puuta (residual small-sized trees) ja että kohteiden hoitotyöt jäisivät tekemättä ilman valtion tukea. Valtion tuen käytön kannalta ole tarkoituksenmukaista tukea niiden hinnaltaan korkeampien puutavaralajien korjuuta, joiden hakkuu on todennäköisesti kannattavaa ilman tukeakin. Valtion tuki ei saa lähtökohtaisesti aiheuttaa häiriötä markkinoille.

  Kohteen pinta-ala vähintään 2 hehtaaria. Yksittäisen kuvion koko vähintään 0,5 hehtaaria › metsäkeskuksen tulkinta: kehitysluokat 02 ja T2 omiksi kuvioikseen

  • Puuston pohjapinta-alalla painotettu keskiläpimitta ennen käsittelyä enintään 16 cm

  • Kasvatuskelpoisen (pääpuulajina kasvatettavan) puuston keskipituus työn jälkeen yli 3 metriä ja pohjapinta-alalla painotettu keskiläpimitta enintään 16 cm

  https://image.slidesharecdn.com/kemera-tukienhakuehdot-ja-menettelyt-nmh-ja-thv-170421114345/95/kemera-tukien-hakuehdot-ja-menettelyt-nuoren-metsnhoito-ja-taimikon-varhaishoito-13-638.jpg?cb=1492775227

  Tarkastusohje: Keskiläpimitta määritetään kiinteäsäteisiltä koealoilta toiseksi paksuimman ja toiseksi ohuimman rungon läpimitan perusteella (näiden mukaan määräytyvä keskiarvo luetaan taulukosta). Kuviokohtainen tulos saadaan laskemalla koealojen tulosten keskiarvo. Muilla mittaustavoilla keskiläpimitta määritetään koealakohtaisesta mediaanipuusta. Nuoren metsän hoito (12 §, VNA 8-9 §)

  Tarkastusohje: Jos työn ja tarkastuksen välillä on ollut kasvukausi, kasvu otetaan tunnuksia mitattaessa huomioon.

  • Kohteelta tulee poistaa kantoläpimitaltaan vähintään 2 cm:n (muutos voimaan 20.4.2017) runkoja vähintään 1500 kpl/ha (E-S ja K-S) tai 1000 kpl/ha (P-S) • Kasvatettavan puuston määrä enintään 3 000 runkoa/ha, kohteelle ei saa jäädä välitöntä hoidon tarvetta

  • Aukkoiselle ja epätasaiselle kohteelle tuki myönnetään työn tehoalan mukaisena. Tehoalaan luetaan riistatiheiköt silloin, kun niiden pinta-ala on alle 10 % kuvion pinta-alasta Nuoren metsän hoito (12 §, VNA 8-9 §)

  mehtäukko

  Selkeissä kohteissa, niin mikäpä siinä jos siltä tuntuu.

  Tarpeeksi koukeroinen ja moneen suuntaan tulkiten ronklattava alue, niin parempi pysyä kaukana koko järjestelmästä.Tekee sen mikä kohteelle on parasta ja jättää herrat nuolemaan näppejään.

  Riippumaton ajattelija

  Koko kemeran sais heittää romukoppaan. Kannattaa se raivuu ilmankin.

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 89)